Lisans Ders İçerikleri

Lisans Ders İçerikleri

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Ders İçerikleri

Detaylı Ders İçerikleri'ne ulaşmak için aşağıdaki yol izlenmelidir::

 1. .  www.kocaeli.edu.tr  sitesine giriniz. Gelen sayfadan "YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ" butonunu tıklayınız.


 2. Gelen ekranda aşağıdaki "Eğitim Yönetim Bilgi Sistemleriİ" kısmından "EYYK" butonunu tıklayınız.


 3. Gelen ekranda soldaki menüden "Akademik Düzeyler" den "Lisans" menüsünü seçiniz.


 4. Gelen ekranda menüden "Mühendislik Fakültesi" nden "Bilgisayar Mühendisliği" ni seçiniz.


 5. Gelen ekrandaki soldaki menüden "2017/2018 Ders Listesi" ni seçiniz.


 6. Örnek olarak "Fizik I" dersini seçelim.


 7. Sağ taraftan "Öğrenme Çıktıları" na ulaşılabilir.


 8. Dersin "Öğrenme Çıktıları" görülmektedir.


 9. "Tanım Bilgileri" seçilirse Ders İçeriklerine ulaşılabilir.


 10. Örneğin "Arif Demir" hoca seçilirse Ders İçeriklerine ulaşılabilir.


 11. Ders İçeriği yazdırılabilir veya pdf olarak kaydedilebilir.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2020/2021 Eğitim Öğretim Yılı (I. ve II. Öğretim)
Lisans Ders İçerikleri

1. Yarıyıl

Ders

Kodu

Ders Adı

İçerik

AKTS

AIT109

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Cumhuriyetin ilanı Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat Yasası. Devrime karşı tepkiler, Şeyh Said Ayaklanması, İzmir suikastı. Çok partili yaşama geçiş denemeleri, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası. Atatürk devrimleri: Eğitim alanında yapılan devrimler. Hukuk alanında yapılan devrimler ve Türkiye’de uygulanan anayasalar Ekonomi alanında yapılan değişimler, devletçilik uygulaması ve sonuçları. Ara sınav Atatürk’ün kültür alanında yaptığı devrimler, dil, tarih, sanat vs. Atatürk ilkeleri, Atatürk’ün bütünleyici ilkeleri II.Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’deki İç ve Dış Politikası Çok partili hayata geçiş nedenleri ve sonuçları 1945-1960 dönemi iç ve dış politik gelişmeler 1960’dan günümüze kadar iç ve dış politika ve bu olayların günümüze yansımaları

2

YDB117

İngilizce I

Bu derste çoğul isimler, "olmak" fiili, geniş zaman, sahiplik yapıları, şimdiki zaman, bitmiş şimdiki zaman, gelecek zaman, sayılan ve sayılamayan isimler, sıfatlarda karşılaştırma - üstünlük, en üstünlük dereceleri, mevcudiyet gösteren yapılar, nicelik sıfatları, zaman gösteren edatlar, zaman yönünden sıra gösteren cümle yapıları, nesne yerine geçen zamirler, bağlaçlar, sıra sayıları, geniş zaman kipleri, okuma parçaları, diyaloglar, hikayeler, okuma ve dinleme metinleri incelenecektir.

4

TDB107

Türk Dili I

Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-düşünce ve dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türkçenin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi, Atatürk’ün dil devrimi, dil anlayışı ve dille ilgili çalışmaları, Türkçenin ses özellikleri, yazım ve noktalama işaretleri ve uygulaması, sözcük bilgisi

2

FEF111

Fizik I

Ölçme. Vektörler. Tek Boyutlu Hareket. Düzlemde Hareket. Parçacık Dinamiği. İş ve Enerji Korunumu.Gravitasyon. Lineer Momentumun Korunumu. Çarpışmalar. Dönmenin Kinematiği. Dönmenin Dinamiği. Katı Cisimlerin Dengesi.

5

FEF113

Lineer Cebir

Bu ders, temel kavramlar, lineer denklem sistemleri ve Gauss yöntemi ile çözümü, matrisler ve matrislerle cebirsel işlemler, matris türleri, matrisin transpozesi, tersi, determinantı, denk matrisler ve matrisin rangı, minör, kofaktör ek kavramları. ,lineer denklem sistemlerinin matrisler ve determinantlar ile çözümü, MATLAB gösterimleri, vektör uzayları, lineer bağımlı ve lineer bağımsız vektörler, vektör uzayının tabanı ve boyutu, özdeğer ve özvektörleri kapsar.

3

FEF115

Matematik I

Bu ders fonksiyonlar, logaritmik, üstel, ters trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonlar, limit ve belirsizlikler, süreklilik, türev ve uygulamaları, belirsiz integral, integral alma yöntemleri, belirli integral ve uygulamaları, ve sonsuz seriler konularını kapsar.

6

BLM101

Bilgisayar Laboratuvarı I

Bu ders BİL103 Bilgisayar Programlama I dersinde işlenen temel programlama kavramlarının pekiştirilmesi için örnek programların geliştirilmesi, bilgisayarda uygulanması ile ilgili deneysel çalışmalar, güncel yapısal programlama dili, derleyici ve hazır yazılımların öğretimi ve kullanımına da olanaklar ölçüsünde bu laboratuvar kapsamında yer verilmesini kapsar.

3

BLM103

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş

Bu ders bilgisayar donanım birimleri, merkezi işlem birimi, ana bellek, veri yolları ve giriş/çıkış aygıtları incelenmesi, bilgisayarda veri işleme süreçleri, işletim sistemi yazılımı temel bileşenleri,algoritmalar,veri yapıları, bilgisayar ağları temel kavram ve organizasyonlarını kapsar.

2

BLM105

Programlama I

Bu ders programlama diline giriş, döngü ve koşul deyimleri, alt programlar,karakter (string) işleme, diğer veri tipleri, diziler, struct ve union, I/O Yöntemleri, preprocessor kullanımı, dosyalar, gösterici (pointer) tip verileri kapsar.

3

 

2. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

İçerik

AKTS

AIT110

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bu ders, öğrencilerin Atatürk devrimlerini, Cumhuriyetin ilanından sonra uygulanan dış politikaları, çok partili sisteme geçiş ve bunun sosyal ve ekonomik hayata etkilerini, ikinci Dünya savaşının sonuçları ve 60'lardan sonra uygulanan politikaları bilmesini sağlar.
2

YDB116

İngilizce II

Şimdiki zaman, geniş zaman, "olmak" fiili, bitmiş şimdiki zaman, geçmiş zaman, geniş zaman kipleri, gelecek zaman, bağlaçlar, sıra sayı sıfatları, zaman edatları, nicelik sıfatları, yol tarifleri, rica cümleleri, günler, saatler, sıfatlarda karşılaştırma - üstünlük, en üstünlük dereceleri.
4

TDB108

Türk Dili II

Bu ders, sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle ögeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma, analiz gibi konuları içerir.
2

FEF112

Fizik II

Bu ders, elektrostatik, elektriksel alan, Gauss kanunu, potansiyel, sığa ve dielektrikler, doğru akım ve direnç, elektromotor kuvvet ve devreler, manyetik alan, Amper yasası, Faraday yasası, indükleme, maddenin manyetik özellikleri, alternatif akım ve Maxwell denklemlerini kapsar.
5

FEF114

Matematik II

3 Boyutlu uzayda vektörler; Doğrular ve düzlemler; Koordinat sstemleri ve dönüşümleri; Vektör değerli fonksiyonlar, Çok değişkenli fonksiyonlar: Limit , Süreklilik, Kısmi Türev, Zincir Kuralı, Yönlü Türev, Diferansiyel; Maksimum-Minimum problemleri, Lagrange çarpanları; Çok katlı integraller ve uygulamaları; Eğrisel integraller ve yüzey integralleri.
6

BLM102

Bilgisayar Laboratuvarı II

Bu ders BİL104 Bilgisayar Programlama II dersinde işlenen temel programlama kavramlarının pekiştirilmesi için örnek programların geliştirilmesi, bilgisayarda uygulanması ve rapor biçiminde belgelenmesi ile ilgili deneysel çalışmaları kapsar. Güncel bazı yapısal ve nesneye yönelik programlama dili, derleyici ve hazır yazılımların öğretimi ve kullanımına da olanaklar ölçüsünde bu laboratuvar kapsamında yer verilir.
3

BLM104

Elektrik Devre Temelleri ve Uyg.

Bu ders temel elektrik devre elemanları ve kanunları, doğru akım, Ohm kanunu, Kirchhoff kanunları, bağımlı ve bağımsız kaynaklar, süperpozisyon teoremi, Thevenin ve Norton teoremleri, maksimum güç teoremi, yıldız-üçgen bağlantıları, çevre akımları yöntemi, düğüm gerilimleri yöntemi, zaman bölgesinde devre analizi, alternatif akım (AA) analizini kapsar.
5

BLM106

Programlama II

Bu ders nesneye yönelik yaklaşımda temel kavramlar, nesneye yönelik bir programlama dilinin öğrenimine giriş, sınıf, nesne, kalıtım, çok biçimlilik, soyut sınıf ve arayüz, aykırı durum kavramlarını kapsar.
3

 

3. Yarıyıl

Ders
Kodu

Ders Adı

İçerik

AKTS

FEF203

Diferansiyel Denklemler

Bu ders, diferansiyel denklemlerle ilgili temel kavramlar ve modeller, birinci mertebeden diferansiyel denklemler, değişkenlerine ayrılabilen, homojen, Lineer, Bernoulli ve Riccati diferansiyel denklemleri, tam diferansiyel denklemler ve integrasyon çarpanı, birinci mertebeden yüksek dereceden denklemler, yüksek mertebeden diferansiyel denklemler, sabit katsayılı yüksek mertebeden diferansiyel denklemler, parametrelerin değişimi yöntemi ve değişken katsayılı diferansiyel denklemler, diferansiyel denklem sistemleri, laplace dönüşümlerini kapsar.
5

MUH201

Nesneye Yönelik Programlama

Bu ders;nesneye yönelik problem çözme, sınıf, nesne kavramları, sınıf yapısı, kurucu ve yok ediciler, özel, korunmuş ve genel bölümler, sınıf içinde operatör ve fonksiyon isimlerinin yeniden yüklenmesi, türemiş sınıflar, sanal sınıflar, çok şekillilik,kalıtım ve uygulamaları kapsar.
5

MAT205

Kesikli Matematik

Bu ders önermeler mantığı, mantıksal ifadeler, algoritmalar, algoritmaların karmaşıklığı, asimptotik notasyonlar (O, o, Omega, Teta), sayma, Güvercin yuvası Prensibi, özyinelemeli (rekürsif) bağıntıların modellenmesi (Hanoi kulesi problemi, v.b.), özyinelemeli denklemlerin çözümü için yöntemler, böl-ve-yönet bağıntıları, graflar, ağaçlar ve algoritmaları ve durum makinalarını kapsar.
4

BLM211

Mantıksal Tasarım ve Uygulamaları

Sayı sistemlerine giriş, bool cebri postülaları, temel teoremler, bool cebri kuralları, De Morgan kuralı, bool cebrinde ikililik özelliği, tümleyiciler, bool sabitleri, değişkenler ve fonksiyonlar, kontakt devreleri, elektronik kapılar ve mekanik kontaktlar, bool fonksiyonları, mantıksal işlemler, kanonik ve standart formlar, ikili sekizli ve onaltılı gösterimler, mantıksal işlemler (ve, ve değil, veya, veya değil, özel veya), bool fonksiyonların indirgenmesi, tablo yöntemi ile indirgeme, Karnough yöntemi, S-R, J-K, D, T flip-flopları, Sayıcılar ve tasarımı, Programlanabilir Lojik tasarıma giriş, Bu dersin Labaratuar uygulamaları,
3

BLM209

Programlama Laboratuvarı - I

Bu ders algoritma tasarımı, analizi ve başarım ölçümü, liste, yığın, kuyruk yapıları, ağaçlar, çizge yapıları ve algoritmaları, arama ve sıralama teknikleri, hash tablolar, problem çözmede uygun veri yapıları kullanımı ile ilgili uygulamaları kapsar.
3

BLM213

Staj I

Gerçek iş yaşamı ortamında gerçekleşen staj dersinde öğrencilerin sorumluluk alarak, karar verme ve uygulama becerililerinin gelişmesi hedeflenmektedir. Staj öğrenciler ayrıca, teori ve pratik bilgilerini karşılaştırma şansı bulurlar. Öğrencilerin staj boyunca gözlemlerini düzenli olarak kayıt ettikleri staj defteri daha sonar ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirir.
4

BLM207

Veri Yapıları ve Algoritmaları

Bu ders Algoritma tasarımı, analizi ve başarım ölçümü, liste, yığın, kuyruk yapıları, ağaçlar, çizge yapıları ve algoritmaları, arama ve sıralama teknikleri, hash tablolar, problem çözmede uygun veri yapıları kullanımını kapsar.
4

 

4. Yarıyıl

Ders
Kodu

Ders Adı

İçerik
AKTS

MUH204

Elektronik ve Uygulamaları

Bu ders yarı-iletkenler, ideal diyotlar, zener diyotlar, pnp tipi transistorler, npn tipi transistorler, kesim ve doyum, dijital mantık devrelerine transistorlerin uygulanması, DTL tümleşik devreler, TTL tümleşik devreler, Jonksiyon alan etkili transistorler, metal-oksityarıiletken alan etkili transistorler, BJT yükselteçler, FET yükselteçleri kapsar.
5

MUH202

Olasılık ve Raslantı Değişkenleri

Bu ders giriş, istatistik,istatistikte kullanılan bazı kavramlar,verilerin işlenmesi,istatistiksel olasılık, değişkenlik ölçüleri, olasılık teorisi, koşullu olasılık, Bayes Teoremi, olasılık dağılımların karakteristik ölçüleri, bazı özel olasılık dağılımlar, özel kesikli dağılımlar, özel sürekli dağılımlar,iki boyutlu olasılık dağılımı, bazı iki boyutlu dağılımlar, iki rasgele değişkenden birinin yok edilmesi, bir raslantı değişkeni işlevinin olasılık yoğunluğu,bir raslantı değişkeninin karakteristik işlevi, bir haberleşme kanalı uygulamasını kapsar.
5

BLM206

Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi

Bu ders; giriş, bilgisayar evrimi ve başarımı, bilgisayar fonksiyon ve birimleri arası bağlantısı, dahili ve harici bellek,bilgisayar aritmetiği,komut setlerini kapsar.
4

BLM210

Programlama Laboratuvarı – II

Bu ders Algoritma tasarımı, analizi ve başarım ölçümü, liste, yığın, kuyruk yapıları, ağaçlar, çizge yapıları ve algoritmaları, arama ve sıralama teknikleri, hash tablolar, problem çözmede uygun veri yapıları kullanımı ile ilgili uygulamaları kapsar.
4

BLM212

Sistem Programlama

Bu ders sistem programlama kavramı, makro bilgisayar programlanması, makro assembler program yapısı, adresleme ve bilgi taşıma komutları, program akış denetimi ve yönlendirilmesi, karakter bye ve bit işlem komutları, sabit ve kayan noktalı aritmetik işlem komutları, alt programlar ve makroları kapsar.
3

BLM214

Staj II

Gerçek iş yaşamı ortamında gerçekleşen staj dersinde öğrencilerin sorumluluk alarak, karar verme ve uygulama becerililerinin gelişmesi hedeflenmektedir. Staj öğrenciler ayrıca, teori ve pratik bilgilerini karşılaştırma şansı bulurlar. Öğrencilerin staj boyunca gözlemlerini düzenli olarak kayıt ettikleri staj defteri daha sonar ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirir.
4

BLM208

Veritabanı Yönetimi

Veri tabanı kavramları, veri tabanı sistem işlevleri. Varlık-Bağıntı modeli, ilişkisel cebir, normalizasyon, SQL sorgulama dili, Bir VTYS ile uygulama geliştirme, Nesneye yönelik veri tabanı.
3

 

 

5. Yarıyıl

Ders
Kodu

Ders Adı

İçerik AKTS

MUH303

İşaret ve Sistemler

Bu ders giriş, işaretlerin sınıflandırılması, periyodik işaretlerin (Güç işaretlerinin) spektral analizi (Fourier serisi gösterimi), periyodik olmayan işaretlerin (Enerji işaretlerinin) spektral analizi (Fourier dönüşümü), fourier dönüşümünün özellikleri, katlama, ilişki ve spektral yoğunluk, güç işaretlerinin Fourier dönüşümü, bazı enerji işaretlerinin Fourier dönüşümü, sistemlerin sınıflandırılması, doğrusal ve zamanla değişmez sistemler, dürtü yanıtı ve frekans İlişkisi, örnekleme teoremine giriş, Laplace dönüşümünü kapsar.
6

MUH301

Sayısal Yöntemler

Bu ders, sayısal hesaplardaki yanlışlar, eğri uydurma, doğrusal olmayan denklemlerin çözümü, ikiye bölme yöntemi, sonlu farklar, enterpolasyon, sayısal türev, sayısal integrasyon, Fourier serilerini kapsar.
3

BLM305

İşletim Sistemleri

Bu ders temel bilgisayar yapıları, temel işletim sistemi yapıları, proses yönetimi, birlikte çalışma, işlemci düzenleme, işlem senkronizasyonu, iş parçaçıkları, kilitlenmeler, işletim sistemi örneklerini kapsar.
4

BLM309

Staj III

Gerçek iş yaşamı ortamında gerçekleşen staj dersinde öğrencilerin sorumluluk alarak, karar verme ve uygulama becerililerinin gelişmesi hedeflenmektedir. Staj öğrenciler ayrıca, teori ve pratik bilgilerini karşılaştırma şansı bulurlar. Öğrencilerin staj boyunca gözlemlerini düzenli olarak kayıt ettikleri staj defteri daha sonar ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirir.
4

BLM307

Yazılım Laboratuvarı - I

Öğrencilerin, 1. ve 2. sınıfta almış oldukları programlama ve algoritma derslerinden edindikleri bilgileri, güncel ve farklı geliştirme ortamları ile yazılım geliştirerek pekiştirmeleri, yazılım geliştirme süreçlerini tanımlamayarak, yazılım proje yönetimi, sunumu ve raporlanması konularını geliştirmesi amaçlanmıştır.
5

BLM311

Bilgisayar Bilimlerinde Yeni Teknolojiler

Bu ders bilişim dünyasındaki yeni ve güncel teknolojileri kapsar.
4

BLM313

Bilgisayar Yazılımında Yeni Gelişmeler

Bilgisayar yazılımlarındaki yeni ve güncel teknolojiler (ASP, ADO.NET, LinQ, Mobil programlama gibi)
4

BLM317

İnternet Programcılığı

Bu ders temel internet kavramları, HTML ve HTML editörleri, VBScript ve JavaScript . ASP, PHP, ASP.NET vb. sunucu taraflı script dilleri, web uygulamalarında güvenlik, web üzerinde veritabanı ve dosya işlemleri, web tabanlı teknolijilerinde gelişmeleri kapsar.
4

BLM319

Java Programlama

Bu derste ogrenciler, "applet" ve "application" 'larin nasil tasarlanip uygulandigini ogrenir. Bu ders degiskenler, kontrol yapilari (karar ve donguler), text dosyalari, yordam yazma, basit sinif tasarimlari ve kullanimi, ve diziler gibi programlamada gerekli olan temel icerik ve teknikleri kapsar. Ders ayrica, cok bicimlilik, istisnalar, tekrarlar ve yordamlar ve degisken gecislerini kapsayan program mimarilerinden de bahseder.
4

 

6. Yarıyıl

Ders
Kodu

Ders Adı

İçerik
AKTS

BLM302

Otomata Teorisi

Bu ders matematiksel kavramlar, alfabeler ve diller, düzenli diller ve sonlu otomat, İçerikten bağımsız dillerin özellikleri, Push down otomat,Turing makinelerine giriş, gramerler ve otomatlar arası örtüşmeler, karar verilemeyen problemler ve zor problemleri kapsar.
4

BLM304

Sayısal Veri İletişimi

Bu ders giriş,sinyaller ve sınıflandırması, formatlama,kaynak kodlama,kanal kodlama,temel bant modulasyon,taşıyıcı bant modulasyonu kapsar.
5

BLM310

Staj IV

Gerçek iş yaşamı ortamında gerçekleşen staj dersinde öğrencilerin sorumluluk alarak, karar verme ve uygulama becerililerinin gelişmesi hedeflenmektedir. Staj öğrenciler ayrıca, teori ve pratik bilgilerini karşılaştırma şansı bulurlar. Öğrencilerin staj boyunca gözlemlerini düzenli olarak kayıt ettikleri staj defteri daha sonar ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirir.
4

BLM306

Yazılım Laboratuvarı - II

Bu ders bilgisayar yazılımı projelerinin uygulanmasını kapsar.
5

BLM308

Yazılım Mühendisliği

Bu ders yazılım ve yazılım mühendisliği kavramları, yazılım yaşam döngüsü modelleri, yazılım gereksinim ve tasarım aktiviteleri, yazılım testleri, bakım ve sürdürülebilirlik, maliyet, zaman kestirimi, yazılım proje planlamayı, risk yönetimi, yazılım kalitesi ve sürekli iyileştirme, bilişim etiği konularını kapsar.
4

BLM320

Algoritma Çözümleme

Bu ders algoritma etkinliği; bilgisayar algoritmalarının analizi, sınıflandırma, arama, sayfalama ve paralelleme, matematiksel algoritmaların analizi, oyun ve bulmaca, ağ algoritmaları ve olasılık algoritmaları analizi, böl ve yönet ile dönüştür ve yönet yaklaşımları, temel çizge yapıları, işlevleri ve algoritmaları, rasgele algoritmalar ve çözümlemeleri,dinamik programlama algoritmalarını kapsar.
4

BLM318

E-ticaret ve Uygulamaları

Bu ders kapsamında e-ticaret kavramına giriş, e-ticaret iş modelleri, e-ticaret uygulamalarının tanımlanması, açıklanması, e-ticaret/e-iş gereksinim analizi, üst-düzey, detaylı ve teknik tasarım ve yapılandırma, Internet’te pazarlama, çevrimiçi para transferleri, yasal, etik ve sosyal noktalar incelenecektir. Tüm bunlara paralel olarak da e-ticaret uygulama geliştirme ortamı olarak kullanılabilecek ASP.Net teknolojisi, ASP.Net ve Ajax, ASP.NET ve mobil web uygulamalarından bahsedilecektir.
4

BLM314

Görüntü İşlemeye Giriş

Bu ders( Görüntü İşleme Nedir?), sayısal görüntü işlemenin uygulamaları, kameralar, Algılama, insan görme sistemi ve bilgisayar görme sistemleri, temel olarak iki-boyutlu işaret ve sistemler, histogram tabanlı işlemler, evrişim-tabanlı işlemler, yumuşatma işlemleri, türev tabanlı işlemler, morfoloji tabanlı işlemler, kenar belirleme, temel iyileştirme ve onarım teknikleri, bölütleme, görüntü sıkıştırma ve kodlamanın temellerini kapsar.
4

BLM322

İleri Veritabanları

Bu ders iliskisel veritabani modellerinin kisa bir tekrari ve database sistemlerinde ileri konulara giris,nesne-iliskisel veritabani uzerinde yogunlasma – icsel iliskiler, kompleks very tipleri, kalitim, referans tipleri, complex verilerle sorgulama, fonksiyonlar ve prosedurler, nesne yönelimli ve Nesne iliskisel karsilastirmasi, nesne iIliskisel veritabanlari kullanici tanimli complex verilerin depolanmasi ve manipule edilmesini saglar. Uzaysal (uzamsal) verileri ve veritabanlarini domain olarak alip bu konulari uygulamali sekilde derste isleyecegiz.
4

BLM312

İşletim Sistemleri Uygulamaları

Ana bellek organizasyonu ve yönetimi. Sanal bellek organizasyonu. Dosya sistemi arayüzü. Dosya sistemi uygulaması. G/Ç sistem arayüzü ve G/Ç sistemi uygulaması. Dağıtık sistemler. Koruma yapıları. İşletim sistemi güvenliği
4

BLM324

Linux Ağ Yönetimi

Linux sistem komutları Linux dosya sistemi X Window grafik arabirimi Temel bilgisayar ağları Linux ile programlama Ağ yönetim araçları Linux sistem güvenliği
4

BLM316

Mantıksal Tasarım

Bu ders kombinezonsal mantık, tasarım süreci, toplayıcılar, çıkartma devreleri, kodlayıcılar, kod çözücüler, kod çeviriciler, analiz süreci, çoğullayıcılar, hafızalar, salt okunur bellekler, rastgele erişimli bellekler, programlanabilir salt okunur bellekler, progarmlanabilir mantıksal diziler, kaydırma saklayıcıları, senkron sayıcılar, sayıcıların tasarımı, asenkron ardışıl mantık, analiz süreci, tasarım süreci, tasarım örneklerini kapsar.
4

 

 

7. Yarıyıl

Ders
Kodu

Ders Adı

İçerik AKTS

MUH411

İş Hayatına Hazırlık

İş etiği, iş hukuku, iş güvenliği, çevresel etkiler, kalite yönetimi, ergonomi, risk analizi, meslek odaları, uluslararası standart kullanımı.
2

BLM403

7. Dönem Projesi

Öğrencilerin mezun olacakları bölüme ait araştırma konuları ile ilgili bilgilerin araştırılması, veri toplanması, yorum ve sonuçlarının raporlanması
3

BLM401

Bilgisayar Ağları

Bu ders veri iletişiminin temelleri, protokol tasarım konuları, TCP/IP katmanlı mimarisi, uygulama, taşıma, ağ, veri bağlantı ve fiziksel katman ve ilgili protokoller, LAN'ler, WAN'ler ve hızlı ağları kapsar.
5

MUH425

Bulanık Mantık

Bu ders normal (kesin) kümeler, bulanık mantık kümeleri, bulanık mantığın temelleri,bulandırma (fuzzification), çıkarım (Inference) ve durulandırma (Defuzzification),bulanık sayılar, bulanık kurallar, bulanık denetleme, bulanık tanıma, bulanık optimizasyon, bulanık sistem eğitimi ve uygulamalarını kapsar.
5

MUH427

Mikroişlemciler

Bu ders mikroişlemcilere genel bir bakış, genel kavramlar, mikroişlemci mimarileri, komut kümesi, adresleme modları, bellekler, genel amaçlı portlar, çevresel birimler, sistem tasarımı ve uygulamalarve mikrodenetleyicileri kapsar.
5

BLM439

Bilgi Güvenliği ve Kriptografi

Bilgi güvenliği, Kriptografi protokolleri, dijital imzalar, tanımlama protokolleri, kimlik denetimi, yetkilendirme, kullanışlı güvenlik, saldırı yöntemleri
5

BLM407

Bilgisayar Grafikleri

Bu ders, bilgisayar grafiklerinin temellerini olusturan onemli prensipleri ve algoritmalari kapsar. Bu konular icersinde en basta gelenler; dogru cizdirme algoritmalari, cenber/dogru cizme algoritmalari, ucgen ve polygon boyama, 2 boyutlu geometrik donusturmeler, 3 Boyutlu geometric donusturmeler, kesmeler (clipping), modellemeler ve goruntulemelerdir.
5

BLM409

Bilgisayar Mühendisliğinde Matematik Uygulamalar

Modern bir bakış acısından bakıldığında, öğrencilerin reel yaşamdaki sorunlarla matematik arasındaki ilişkiyi anlaması amaçlanmaktadır (özellikle mühendis uygulamaları). Bu yüzden bu ders doğrusal diferansiyel denklemleri, Matris teorisi, Laplace dönüşümünü, Fourier Analizini, Optimizasyon ,Komplex sayı Analizini içerir.
5

BLM411

Bilgisayar Semineri

Bu ders bilgisayar mühendiğinin temel konu ve uygulamalarını, sunum, rapor ve değerlendirmeyi kapsar.
5

BLM435

Biyoinformatiğe Giriş

Motif eşleme algoritmaları, ikili dizilim hizalamaları, çoklu dizilim hizalamaları, poligenetik ağaçların oluşturulması, ikincil yapıların tahmini.
5

BLM433

Dağıtık Sistemlere Giriş

Bu ders, internet ağıyla bağlı bağımsız (otonom) bilgisayarların tek bir sistemmiş gibi fonksiyonel davranması şeklinde özetlenebilen dağıtık sistemlerin anahtar prensiplerini çalışır. Ders içersinde işlenecek konular, iletişim protokolleri, proses ve threadler, isimlendirme, senkronizasyon, tutarlılık ve replikasyon, hata tolerans, ve ağ güvenliği olarak özetlenebilir. Ders ayrıca bazı özel gercek dünya dağıtık sistem uygulamalarını inceler. Dağıtık dosyalama sistemi bunlara örnek olarak verilebilir. Derste ayrıca ders kitabından ve bazı seçilen araştırma makalelerinden konular da tartışılacaktır.
5

BLM443

Doğal Dil İşleme ve Metin Madenciliğine Giriş

Girişler, Ses ve Konuşma Tanıma, Sözcükler ve Dönüştürücüler, N-gram, Sözcük Etiketleme, İstatistiksel Dil Modelleri, Gramerler, İstatistiksel Ayrıştırma, Anlambilim, Bilgi Çıkarımı, Sorgu cevaplama, Metin Özetleme
5

BLM417

Etkileşimli Sistem Tasarımı

İBE’nin temelleri, etkileşim tasarımı, kullanıcı-merkezli tasarım, algı ve hafıza, navigasyon, görev analizi, tasarım ilkeleri, tekrarlı tasarım döngüsü, kullanıcı deneyleri, geleceğe dönük tasarım prensipleri.
5

BLM441

Mobil Programlama

The aim of this course is to teach programming for mobile environments. Students will learn fundemantals of mobile programming and develop applications for mobile environments.
5

BLM417

Programlanabilir Yapılar

Bu ders entegre devre tasarım yöntemlerinin incelenmesi, tasarımda kullanılan farklı mimarilerin incelenmesi ve sayısal bir tasarımın programlanabilir yapılar üzerinde gerçekleştirilmesini kapsar.
5

BLM423

Sayısal Filtreler

Bu ders sürekli ve sayısal zamanlı sistemlere giriş, örnekleme, Fourier dönüşümü, Sistemlerin frekans domeni analizi, sürekli sistemlerin S domeni analizi, ayrık zamanlı sistemlerin Z-domeni analizi, ideal süzgeç cevabı, ayrık dönüşümler, analog süzgeç yaklaşım metotları, sonlu uzunluk cevaplı süzgeçlerin tasarımı, sonsuz uzunluk cevaplıi süzgeçlerin tasarımı, sonlu uzunluk cevaplı süzgeçlerin optimizasyon yöntemleri ile tasarımı, sonsuz uzunluk cevaplı süzgeçlerin optimizasyon yöntemleri ile tasarımını kapsar.
5

BLM419

Sayısal Veri Kaynakları Ve Bilgi Sisteminde Yeni Gelişmeler

Bu ders bilgi sistemleri - tanim ve elementler; bilgi sistemleri cesitleri; bilgi sistemlerindeki guncel/yeni trandler; bilgi sistemlerinin cografya, kimya ve biyoloji gibi cesitli bilimsel alanlardaki uygulamalari; bilgi sistemlerinde sayisal veriler ile ilgili uygulamalar, ozellikle cografi bilgi sistemleri (CBS) uygulamalarinı kapsar.
5

BLM429

Veri Madenciliğine Giriş

Bu ders veri önişleme, veri ambarları, birliktelik kuralları, sınıflama algoritmaları ve kümeleme analizini kapsar.
5

BLM421

Yazılım Proje Yönetimi

Bu ders yazılım proje planlama, yazılım proje yönetimi bilgi alanları, yazılım ölçümü, yazılım görünürlüğü ve kontrolü, peopleware, yazılım mühendisliği araştırma metotlarına kısa girişi kapsar.
5

 

8. Yarıyıl

Ders
Kodu

Ders Adı

İçerik AKTS

MUH412

İnovasyon ve Proje Yönetimi

Girişimcilik, inovasyon, proje yönetimi, liderlik, finansman, patent hakları, yönetim ve organizasyon, lojistik, kaynak taraması, mühendislik tasarımı, projelendirme
2

BLM402

Bitirme Çalışması

Öğrencilerin mezun olacakları bölüme ait araştırma konuları ile ilgili bilgilerin araştırılması, veri toplanması, yorum ve sonuçlarının yazılı ve sözlü olarak raporlanması
4

BLM404

Yapay Zeka

Arama stratejileri. Buluşsal programlama. Teorem ispatlama. Oyunlar ve bulmacalar. Örüntü tanıma. Bilgi gösterimi. Konuşma tanıma. Görüntü tanıma. Doğal dil işleme. Yapay zeka dilleri. Algoritma örnekleri ve bu örneklerin LISP, PROLOG ve diğer diller uygulamaları
4

MUH432

Kontrol Sistemlerine Giriş

Kontrol ve geri besleme kavramlarına giriş, kontrol teknolojilerine giriş. Mekanik ve elektriksel sistemlerin modellenmesi. Blok diyagramları, geri besleme, kapalı çevrim kontrol sistemleri. Kararlılık, kontrol edilebilirlik, gözlemlenebilirlik, Zaman-tanım bölgesi analizi, s-uzayı analizi, Köklerin geometrik yeri ile tasarım. PID kontrolör tasarımı: PID kontrolörde ayar yöntemleri, değişik PID konfigürasyonları (PI-D, I-PD, PI-PD.)
5

MUH434

Robotik Sistemlere Giriş

Robot terminolojisi ve tarihçesi; Temel tasarımlar ve uygulama alanları; Katı cisim kinematematiği, homojen konum dönüşümleri; Geometrik yaklaşımla düz ve ters kinematik bağıntılar, temel kontrol yöntemleri, tasarım konuları, robot sensörleri ve aktuatörler. Mobil robotlar ve hareket planlama.
5

BLM420

Akıllı Sistemler

Bu ders uzman sistemler (US): uzman sistemlerin temel karakteristikleri; teknikler; kural tabanli uzman sistemler; bilgi edinim; uygulamalar, Bulanik Mantik (BM), Sinir Aglari (SA), Genetik Algoritmaları (GA) kapsar.
5

BLM428

Benzetim Teknolojileri

Benzetim kavramları, benzetim proje adımları, doğrulama ve geçerleme, benzetim proje tasarımı, rastsallık, dağıtık benzetim, HLA, DIS, modellerin sadakat seviyesi
5

BLM422

Bilgisayar Ağlarında Güvenlik

Bu ders veri ve ağ güvenliğine giriş, güvenliğin gerekleri ve korunacak varlıkar, ne kadar güvenlik gerekli, ağ sistemleri nasıl haberleşir, topoloji güvenliği, güvenlik duvarı, saldırı tespit sistemleri, biyometrik güvenlik sistemleri, yetkilendirme ve kriptolama, kriptolama ve güvenlik sayısal imzalar, sanal özel ağlar, yıkımdan koruma ve geri kazanma, ağ kullanım politikalarını kapsar.
5

BLM406

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim

Bu ders CAD/CAM’in tanımı, üretim döngüsü ve CAD/CAM, otomasyon ve CAD/CAM, bilgisayar destekli tasarım, Shigley’in genel tasarım süreci, tasarımda bilgisayarın kullanımı, üretim veri tabanının yaratılması, bilgisayar destekli tasarımın yararları, bilgisayar grafik yazılımı ve veri tabanı, dönüşümler, bilgisayar destekli üretim sistemi, transfer hatları, üretim türleri, sistemler; özel sistemler, (FMS)- esnek üretim sistemleri, üretim hücresi, üretim bilgilendirme sistemleri; iş istasyonu bilgi sistemleri, dağıtık bilgi sistemlerini kapsar.
5

BLM408

Gerçek Zamanlı İşaret İşleme

Bu ders donanım ve yazılım, araçlarının tanıtılması (C6713 DSP Starter Kit, Code Composer Studio), donanım ve yazılım araçlarının öğrenilmesi (Deney1: Basit Audio Loop Through Programı, Deney 2: Sinüs Sinyali Üretilmesi (Polling, Interrupt, ve EDMA Yöntemleri ile) Sayısal Filtreler (Filtre Tasarım Temelleri, FIR Filtreler, IIR Filtreler, Deney3: C ve Assembly dili kullanarak FIR Filtre), FFT ve Güç Spektrum Hesaplaması (Deney 4: FFT ve Spektrum Analizörü),QAM Modulasyon Temelleri (Deney 5: QAM Vericisi) kapsar.
5

BLM410

Kablosuz Ağlara Giriş

Bu ders hücresel haberleşme sistem bileşenleri, ses ve veriye yönelik ağların gelişimi, hücresel haberleşme standartları,kablosuz kanal yayılım karakteristikleri,frekans tekrar kullanma, eş-kanal paraziti ve sistem kapasitesi, çoklu erişim teknikleri,802.11 kablosuz LAN standardı,gezginlik yönetim ve mobil IP, üst katman protokollerine etkisini kapsar.
5

BLM414

Nesneye Yönelik Analiz ve Tasarım

Bu ders nesneye yönelik analiz ve tasarıma giriş, birleşik süreç (unified process) ile tekrarlamalı geliştirme, kullanım durumları ile gereksinim analizi, sorumluluğa dayalı tasarım, Dörtlü Çete tasarım örüntüleri ve birleşik modelleme dilini (UML) kapsar.
5

BLM416

Nöron Ağlarına Giriş

Bu ders yapay sinir ağlarına (YSA) giriş, sinir ağları (SA)nedir, YSA’nın genel özellikleri, YSA model yapısı,YSA ‘da katman yapısı, YSA ‘nın bağlanış biçimleri, YSA’da öğrenme stratejileri, eğiticisiz Öğrenme, pekiştirmeli öğrenme,eğiticili öğrenme, geriye yayınım (BP) eğitim yöntemi, transpoze ağ yapısı, momentumlu BP yöntemi, eğitme yönteminde farklı modlar, ardışıl mod,yığın mod,çok katmanlı İleri beslemeli SA (MLFFNN) İle Lineer olmayan fonksiyon yaklaşımı, klasik fonksiyon yaklaşımı, fonksiyon yaklaşımı İçin FFNN İle eğitim adımları Geri-Beslemeli (FB) SA, BP metodunun FBNN’a uygulanması, ayrık-dinamik SA Uygulamalar, sistem tanıma problemi, kontrol problemi, işaret İşleme uygulamaları, Matlab yazılımıyla YSA uygulamalarını kapsar.
5

BLM436

Programlama Dilleri Prensipleri

Bu ders, çeşitli programlama dilleri paradigmalarının incelenmesini kapsar. Bu paradigmalar: Zorunlu (geleneksel), Nesne Yönelimli, Fonksiyonel, ve İlişkisel olarak sayılabilir. Bunlar sözdizim ve anlam tanımlama, sozcüksel ve söz dizim analizleri, veritipi sistemleri, binding (bağlayıcı) kuralları ve içerik bağımsız yüksek seviye programlama konuları gibi ileri konular ışığı altında incelenecektir.
5

BLM418

Sayısal Entegre Tasarım Dili

Bu ders temel veri tipleri,ardışıl komutlar,karışık (kompozit) veri tipleri,temel modelleme yapıları,alt yordamlar, paketler ve “use” kullanımları,eleman (component) ve ayar (configuration) tanımı ve kullanılması,üretim (generate) ifadeleri,test düzenekleri (testbench) üretimini kapsar.
5

BLM430

Sayısal Video İşlemenin Temelleri

Renk uzayları, Video formatları, Uzamsal-zamansal örnekleme, Hareket analizi (hareket kestirimi), Restorasyon, Süper-çözünürlük, Video sıkıştırma, Hedef takibi.
5

BLM424

Sistem Mühendisliği

Bu ders sunucu ve istemci kavramları,işletim sistemleri kurulumu, disk yönetimi, ağ protokollerinin kurulumu ve konfigürasyonu, TCP/IP, IPSec, DNS, DHCP, WINS kavramları, kullanıcıların ve grupların yönetimi, paylaştırılmış kaynakların yönetimi,grup politikaları ve yerel güvenlik politikalarının konfigürasyonu, veri yönetimi,veri yedekleme ve tekrar yükleme, dosya sistemleri, sunucu konfigürasyon ve yönetimi, yönlendirme ve uzaktan erişim servisi, network dizaynı, TCP/IP, IPSec, DNS, DHCP, WINS servislerinin kurulumu ve konfigürasyonu, dizin servisleri ve yönetimi, sistem güvenliğini kapsar.
5

BLM426

Uzaktan Algılama ile Dijital Veri ve Görüntü İşleme

Ders, uydularla uzaktan algılama sayısal verileri, uydu sistemleri, uzaktan algılama ayırım güçleri, görüntünün temelleri, uzaktan algılama verilerinde sayısal görüntü işleme ve ilgili teknolojiler konularını içermektedir.
5

Ders İçeriklerini Pdf İndirmek İçin: Lisans Ders İçerikleri

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors